Sortstrubet Bynkefugl er en fåtallig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Sortstrubet Bynkefugl er som Bynkefugl i størrelse og form, men lidt mere plump og sidder mere opret. Kendes fra Bynkefugl på ensfarvet mørk hale og mangel på øjenbrynstribe. Lever meget åbenlyst og er derfor let at opdage. Sidder i toppen af buske eller på telefonledninger og vipper med hale og vinger. Flugt lavt og bølget. Hannen om foråret har sort hoved og strube, bred hvid halskrave, et hvidt bånd over vingebasis, mørkplettet hvid overgump og orange bryst og flanke. Hen på sommeren bliver den mere diffust tegnet og kan virke næsten ensfarvet brun.
Hunnen samt hannen i vinterdragt er mindre kontrastrige og mangler for hunnens vedkommende hvid overgump.
Ungfuglene ligner hunnen, men kan have lys strube.
Stemmen minder om Bynkefugls. Sangen er en hastig, kvidrende remse, der minder om Tornsangers eller Jernspurvs. Synger fra opragende siddeplads eller under sangflugt. Advarselskaldet er et ”hyit” efterfulgt af et snerrende ”tak”.

Findested på Fanø

Ses i åbne områder med spredt bevoksning.

Hvornår på Fanø

De tidligste dukker i milde vintre op i løbet af Februar. De sidste fugle forlader os som regel i slutningen af November.

Naturhistorie

Yngler første gang 1 år gammel. Danner territorier. Reden placeres på jorden i tæt vegetation. De 4-5 æg lægges i April – Maj og udruges af hunnen på 13-14 dage. Ungerne forlader reden ca. 13 dage gamle, endnu ikke fuldt flyvedygtige. Lægger ofte et nyt hold æg i Maj – Juni.
Lever af insekter og andre smådyr, der hovedsageligt tages på jorden.
Levestedet er mere tørre områder end Bynkefugl, den foretrækker kystområder eller hede strækninger med tornblade, lyng og porse.
Den er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. En hovedårsag er, at Danmark ligger i udkanten af artens udbredelse mod nordvest. Fuglen yngler kun i Jylland, hist og her langs den jyske vestkyst helt op til Skagen, enten nær kysten i klitterræner eller på heder og i hede moser inde i landet. Desuden i moserne ved den dansk-tyske grænse. Bestanden svinger en del, da arten påvirkes negativt af hårde vintre.
Blev første gang fundet ynglende her i landet 1942-43 i Frøslev Mose. I DOFs Atlasundersøgelse i perioden 1971-74 blev der gjort 2 sikre og 5 mulige ynglefund. I samme undersøgelse 1993-96 blev der gjort 11 sikre og 4 sandsynlige ynglefund.

Video

Kordinater